Akrediteerimist saab taotleda iga Eesti juriidiline isik. Akrediteerimise objektiks on vastavushindamisasutus ja tema vastavushindamistegevus mingis konkreetses määratletud ulatuses.

Akrediteerimist võib taotleda igal ajahetkel.

Taotluse, mis tuleb vastavushindamisasutuse akrediteerimise taotlemiseks täita, leiate siit: http://www.eak.ee/?pageId=69

Juhiste kohaselt täidetud akrediteerimistaotlus esitatakse EAK klienditeenindusse aadressil eak@eak.ee. Taotlus registreeritakse ja samas toimub ka taotluse esmane ülevaatus eesmärgiga selgitada välja, et kõik akrediteerimisprotsessi alustamiseks ja akrediteerimise kavandmiseks nõutav informatsioon oleks taotluses olemas. Puuduste korral teavitatakse taotlejat ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Nõuetekohaselt täidetud taotluse laekumisel vaatab EAK taotluse läbi ja teeb ressursside ülevaatuse. Ressursside ülevaatuse käigus EAK hindab oma võimekust taotlust täita, sh kas tegemist on EAK poolt akrediteeritava valdkonnaga, kompetentsete assessorite olemasolu, ajaline võimekus jms.

Ressursside ülevaatuse tulemuste põhjal teeb EAK otsuse taotlus menetlusse võtta või tagasi lükata. Otsusest informeeritakse taotlejat.

Kui EAK otsustab taotluse menetlusse võtta ehk akrediteerimisprotsessi alustada, siis määratakse peaassessor, kes hakkab akrediteerimise hindamist kavandama ja läbi viima ning kontakteerub taotlejaga edasiste tegevuste läbiviimiseks.

Taotlejal ISO 9001 vm sertifikaadi olemasolu akrediteerimisprotsessi otseselt ei mõjuta, sest vastavushindamistegevust ei sertifitseerita. Küll aga annab sertifikaadi olemasolu EAK-le teatud kindlustunde, et taotlejal võiks olla toimiv standardne juhtimissüsteem, millesse on võimalik integreerida täiendavad nõuded, mis tulenevad akrediteerimiskriteeriumitest ja mida akrediteerimise käigus hinnatakse.


Akrediteerimisprotse...
  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee