EAK juhtpõhimõtted COVID-19 viiruspuhangu ja riigis kehtestatud eriolukorra kontekstis


EAK eesmärk on tagada akrediteeritud vastavushindamise ning mõõtja erialase pädevuse jätkuv usaldusväärsus ka Vabariigi Valitsuse poolt riigis kehtestatud eriolukorra ajal.

Vabariigi Valitsus ei ole sulgenud ametiasutusi ega peatanud Eesti ettevõtete tegutsemist, seega jätkab EAK oma tööd seniste plaanide kohaselt järgides oma tegevuses Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti juhiseid.

EAK peaassessorid on tööpostil kodukontorites ja klientidele kättesaadavad e-maili ja mobiiltelefoni teel.

Pooleliolevad hindamised jätkuvad ja määratud tähtajad korrigeerivate tegevuste osas tõendusdokumentide esitamiseks kehtivad jätkuvalt!

Juba kokku lepitud kohapealsed hindamised toimuvad kokkulepitud aegadel, v.a. juhtudel, kui osalised on haigestunud. Sellisel juhul rakendub tavapärane kord, kus lepitakse kokku uus hindamise aeg.

Kokkulepitud kohapealsete hindamiste osas palume kontakteeruda otse peaassessoriga, et täpsustada hindamise vorm ja toimumise aeg. Teatud juhtudel on peaassessoritel võimalik kasutada ka kaughindamise meetodeid, mis iga asutuse osas otsustatakse ja lepitakse kokku individuaalselt arvestades asutuse tegevuse ja võimalike sisemiste piirangutega.

Laborite üleminekuhindamised uuele standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 jätkuvad vastavalt EAK ÜJ-9 juhendis planeeritule, et oleks võimalik laborite üleminek uuele standardile lõpetada enne üleminekuperioodi lõppu.

Laiendused ja uushindamised toimuvad vastavalt esitatud taotlustele ja kohapealse hindamise aja määrab asutuse peaassessor vastavalt EAK tööplaanidele.
Hindamiste kavandamisel palume arvestada, et 5-aastast akrediteerimistsüklit vaatamata kehtivale eriolukorrale pikendada ei ole võimalik!

Esmahindamise taotlused võtame küll vastu ja vaatame läbi aga hindamised planeerime vastavalt vabadele ressurssidele ja olukorrale riigis.

Juhime tähelepanu juhendile IAF ID 3:2011
http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID32011_Management_of_Extraordinary_Events_or_Circumstances.pdf
IAF ID 3:2011 annab juhiseid peamiselt juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutustele, kuid sellest võivad saada suuniseid ka teistes sertifitseerimisvaldkondades tegutsevad asutused. IAF ID 3:2011 soovitab asutustel hinnata klientide sertifitseeringu jätkamisega seotud riske ning looma dokumenteeritud eeskirjad ja protseduurid tegutsemiseks eriolukordades. Samuti leiab mõningaid vastuseid tegutsemiseks praeguses eriolukorras ka IAF kodulehelt: http://iaffaq.com

Üldiste akrediteerimist puudutavate küsimuste osas palume sertifitseerimis-, inspekteerimis- ja tõendamisasutuste teemal pöörduda akrediteerimisjuht Eire Endrekson (e-mail: eire@eak.ee) poole ja katsetamise, kalibreerimise ja mõõtja erialase pädevuse osas akrediteerimisjuht Paavo Ruzitš (e-mail: paavo@eak.ee) poole.

17.03.2020

Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee