Akrediteerimise tehniline komitee on Eesti Akrediteerimiskeskust (EAK) akrediteerimisalastes tehnilistes küsimustes nõustav ekspertide grupp, kelle ülesannete hulka kuulub:

 • EAK-le soovituste esitamine akrediteerimisnõuete interpreteerimiseks eri valdkondades, samuti uute või muudetud akrediteerimiskriteeriumite rakendamiseks
 • EAK-le soovituste esitamine õiguslike nõuete interpreteerimiseks
 • akrediteerimisalaste standardite ja juhenddokumentide rakendamist vastavas valdkonnas sätestavate EAK juhendite väljatöötamises osalemine
 • EAK-le soovituste esitamine vastava valdkonna asjatundjate kandmiseks/lisamiseks assessorite registrisse
 • EAK ettepanekul labori/asutuse hindamisaruande läbivaatamine ja selle alusel EAK-le soovituste esitamine akrediteerimisotsuse tegemiseks
 • EAK või akrediteerimisnõukoja ettepanekul EAK otsuste vastu esitatud apellatsioonide ja EAK klientide ebaõige tegutsemise kohta esitatud kaebuste lahendamises osalemine
 • EAK poolt korraldatavas assessorite välja- ja täiendõppes osalemine
 • EAK ettepanekul Eesti seisukoha väljatöötamine akrediteerimisalaste rahvusvaheliste (ISO/IEC, EN, CEN, ILAC, IAF, EA) standardite ja juhenddokumentide kavandite kohta
 • EAK-le ettepanekute esitamine akrediteerimistegevuse parendamiseks.


EAK kutsub tehnilise komitee kokku vastavalt vajadusele ad hoc konkreetse aktuaalse valdkondliku küsimuse lahendamisel asjatundjate soovituste ja ettepanekute saamiseks. Tehnilise komitee isikkoosseis ja konkreetne lahendatav probleem või küsimus määratletakse EAK juhatuse poolt komitee moodustamisotsuses.

Akrediteerimise tehniline komitee tegutseb kooskõlas EAK juhataja poolt 08.03.2016 kinnitatud tegevuspõhimõtetega.


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
 • ''elektripaigaldis''
 • ''valgustatus''
 • ''töökeskkonna''
 • ''ehitusmaterjal''
 • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
  Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee