Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) loodi sihtasutusena 04. jaanuaril 2000.a EV Valitsuse 21. detsembri 1999.a korralduse nr 1390-k alusel, lähtudes Mõõteseadusest ning on oma tegevuses 31.03.2000. a likvideeritud Standardiameti Metroloogia ja Akrediteerimise osakonna tegevuse (v.a. legaalmetroloogia osas) jätkaja.

EAK viib läbi katse-, kalibreerimis- ja taatluslaborite, inspekteerimisasutuste ja toodete, juhtimissüsteemide ning personali sertifitseerimisasutuste, samuti EMAS- ja kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste tõendamisasutuste ning võrdluskatsete korraldajate akrediteerimist ja mõõtjate (asutuste) erialase pädevuse hindamist ning tõendamist.

"Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse" alusel sõlmis EAK Riigi esindajaga 06. septembril 2007 halduslepingu “Eesti akrediteerimisasutusena tegutsemise leping”, mis sätestas poolte kohustused ja koostöö. Haldusleping lõpetati 01.02.2011.

"Toote nõuetele vastavuse seaduse" alusel nimetas Vabariigi Valitsus oma 8. juuli 2010 korraldusega nr 280 (jõustus 01.10.2010) EAK täitma Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid. Nimetatud seadus sätestab ka EAK põhiülesanded ja akrediteerimise ning mõõtja erialase pädevuse hindamise eest võetava tasu määrad.

Valitsuse 09.07.2020 korralduse nr 253 kohaselt kuulub EAK alates 01.01.2021 MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse koosseisu, täites ühingu akrediteerimisega seotud ülesandeid.

Eesmärk ja ülesanded  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee