Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) kui MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus struktuuriüksuse põhieesmärgiks on akrediteerimise teostamine ja Eesti esindamine rahvusvahelises akrediteerimisalases koostöös.

EAK ülesanded on:

• katse-, kalibreerimis- ja taatluslaborite ning tasemekatsete korraldajate akrediteerimine
• sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste ning EMAS- ja KHG tõendajate akrediteerimine
• mõõtjate (asutuste) erialase pädevuse hindamine ja tõendamine
• akrediteerimise tehniliste komiteede moodustamine ja nende töö koordineerimine
• akrediteerimisalaste juhendite ja soovituste koostamine
• järelevalve teostamine pädevaks tunnistatud ja akrediteeritud asutuste üle
• akrediteerimisalaste vastastikuse tunnustamise lepete sõlmimine teiste akrediteerimisasutuste ja nende ühendustega
• osalemine Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA töös
• assessorite koolitus


EAK on täies ulatuses vastutav oma tegevuste ja nende tulemuste eest. Akrediteerimise läbiviimiseks kasutab EAK sõltumatuid kompetentseid assessoreid ja eksperte.
EAK tööd korraldab ning akrediteerimisotusesid teeb EAK juhataja, keda nõustavad akrediteerimispoliitika osas akrediteerimisnõukoda ja tehnilistes (erialastes) küsimustes tehnilised komiteed.
EAK juhataja annab oma tegevusest aru MTÜ tegevdirektorile. EAK Eelarve, tegevuskava, teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitab MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus juhatus. EAK lähtub oma tegevuses kinnitatud strateegilisest tegevuskavast. Vt "EAK strateegiline tegevuskava 2019-2023" Strateegiline tegevuskava

EAK akrediteerimistegevuse täieliku sõltumatuse ja erapooletuse tagamiseks ja arvestades ISO/IEC 17011:2017 p. 4.4.6 ja 4.4.7 nõudeid, viib EAK koos akrediteerimisnõukojaga regulaarselt (viimati aprillis 2020) läbi oma suhete analüüsi seotud asutuste ja isikutega, määratlemaks võimalikke huvikonflikte ja vajadusel rakendab asjakohased meetmed nende vältimiseks.Eesmärk ja ülesanded  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee