EAK juhindub oma põhikirjaliste tegevuste läbiviimises järgmistest juhtpõhimõtetest:

1. EAK viib läbi kõik oma põhikirjalised tegevused, eelkõige riigi ning Eesti majandusoperaatorite poolt nõutav akrediteerimine ja pädevuse hindamine, vastavuses asjakohaste õigusaktide, rahvusvaheliste standardite ja juhenddokumentidega.
2. EAK ei osuta neid vastavushindamisteenuseid, mida pakuvad tema kliendid.
3. EAK võimaldab ligipääsu oma teenustele kõigile Eestis asutatud ja registreeritud taotlejaile, kelle akrediteerimistaotlus jääb EAK põhikirjas määratletud ja EAK INF1-s loetletud tegevuste piiresse, esitamata täiendavaid piiravaid tingimusi. EAK tegevus teistes riikides piirdub erandjuhtudega ja toimub ranges kooskõlas EL ning EA asjakohaste reeglitega.
4. EAK akrediteerib üksnes selliseid taotlejaid, kelle rakendatav vastavushindamisskeem on kooskõlas asjakohase vastavushindamisasutustele nõudeid esitava rahvusvahelise standardiga.
5. EAK akrediteerib üksnes tõendatud kompetentsiga reaalselt läbiviidud vastavushindamistegevust.
6. EAK laiendab dokumendis "Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt pakutavate teenuste loetelu" kirjeldatud tegevusulatust huvipoolte taotlusel tingimusel, et eksisteerib turunõudlus konkreetse vastavushindamisteenuse järele ja EAK-l on ligipääs vajaliku kompetentsiga personalile. Kui uus vastavushindamisskeem on kehtestatud siseriikliku õigusaktiga, siis EAK ei laienda oma tegevusulatust enne kui huvitatud osapooled on kokku leppinud hindamise põhimõtete, nõuete ja protseduuride osas.
7. Reeglina viib EAK kõik oma akrediteerimistegevused läbi ise, kaasaarvatud hindamine, otsuse tegemine ja järelevalve, ega kasuta selleks allhanget. Juhul kui hindamine toimub väljaspool Eestit, võib EAK tellida hindamise kohalikult akrediteerimisasutuselt, kes on asjaomase skeemi osas EA MLA liige.
8. EAK viib kõik oma hindamistegevused läbi ausalt, tõhusalt, mittediskrimineerivalt ja professionaalselt.
9. EAK tagab oma akrediteerimistegevuse läbiviimisel erapooletuse, huvikonfliktide ohjamise, objektiivsuse, kompetentsuse ja järjekindluse.
10. EAK finantsiline sõltumatus tagatakse läbi enesefinantseerimise, väljaarvatud rahvusvahelise koostöö ja otseselt riigile osutatavate teenuste osas.
11. Välissuhtluses toetab EAK ja osaleb aktiivselt rahvusvahelises akrediteerimisasutuste koostöös, eesmärgiga saavutada ja säilitada Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA mitmepoolse lepingu MLA liikme staatus ning aitab igati kaasa MLA olulisuse ja sellega hõlmatud vastavushindamistulemuste usaldusväärsuse laialdasele tunnustamisele.Eesmärk ja ülesanded  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee