Akrediteeritud vastavushindamisasutus on kohustatud:
1) vastama oma akrediteerimisulatusse kuuluvate tegevuste osas pidevalt akrediteerimisnõuetele ja olema valmis esitama asjakohaseid tõendusmaterjale;
2) tegema koostööd akrediteerimisasutusega (AA), võimaldamaks AA-l kontrollida akrediteerimisnõuete täitmist;
3) võimaldama AA-le akrediteerimisnõuete täitmise kontrollimiseks ligipääsu oma personalile, tegevuskohtadele, seadmetele, teabele, dokumentidele ja andmestutele;
4) AA taotlusel võimaldama oma vastavushindamistegevuste vaatlust;
5) sõlmima juriidiliselt siduvad lepingud oma klientidega, mille kohaselt peavad kliendid vajadusel võimaldama AA hindamisrühmal hinnata vastavushindamisasutuse tegevusi kliendi juures;
6) viitama asutuse akrediteeritusele üksnes oma akrediteerimisulatusse kuuluvate tegevuste osas;
7) järgima AA akrediteerimissümboli kasutamise eeskirju;
8) vältima oma akrediteeringu kasutamist viisil, mis kahjustab AA mainet;
9) teavitama AA-d viivituseta oma akrediteeringu seisukohalt olulistest muudatustest, sh oma juriidilises, ärilises või organisatsioonilises staatuses, tippjuhtkonna või võtmeisikute, juhtpõhimõtete, ressursside, tegevuskohtade ja akrediteerimisulatuse osas,
10) maksma akrediteerimistasu AA poolt määratud summas ja tähtaegadel;
11) AA taotlusel osalema oma akrediteeritud tegevusega seotud kaebuste asjaolude uurimisel ja lahendamisel.

Kui akrediteeringu taotleja või akrediteeritud vastavushindamisasutus ei täida eespool nimetatud kohustusi või kui selgub, et taotleja/akrediteeritud vastavushindamisasutus on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või petnud või eksitanud muul viisil EAK-d akrediteerimishindamise läbiviimisel või viib läbi mitte lubatud tegevusi näiteks pakub vastavushindamisteenust akrediteerimise aluseks oleva standardi järgi, siis on EAK-l õigus hindamisprotsess lõpetada või akrediteeringu kehtivus peatada kuni kuueks (6) kuuks või akrediteering kehtetuks tunnistada.

Akrediteeritud vastavushindamisasutusel on õigus kasutada AA akrediteerimissümbolit ja viidata oma akrediteeringule ning AA rahvusvahelisse tunnustusleppesse kuulumisele oma akrediteerimisulatuses väljastatavatel tunnistustel, protokollidel ja sertifikaatidel, samuti veebilehel, müügiedendamismaterjalides jt dokumentides, järgides AA poolt kehtestatud korda.

Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee