1. Kas akrediteerimine on kohustuslik?

Üldiselt mitte. Akrediteerimise kohustuslikkus võidakse kehtestada teatud valdkondi ja/või tegevusi reguleerivates õigusaktides.

2. Mida akrediteering annab?

Tõendi asutuse pädevuse ja võimekuse kohta teatud tegevuste nõuetekohaseks sooritamiseks, mis tõstab märgatavalt asutuse usaldatavust klientide silmis ning loob aluse taotleda riigilt volitusi tegutsemiseks teatud õigusaktidega reguleeritud aladel (nt teavitatud asutusena).

3. Keda akrediteeritakse?

Katse-, kalibreerimis- ja taatluslaboreid, inspekteerimisasutusi ning toote, personali ja juhtimissüsteemi sertifitseerimisasutusi, kasvuhoonegaaside heitkoguste ja EMAS tõendamisasutusi ning võrdluskatsete korraldajaid.

4. Kes akrediteerib?

Erapooletu kasumit mittetaotlev akrediteerimisasutus, kes on riigi poolt tunnustatud ja vastab asjakohaste rahvusvaheliste standardite nõuetele. Eestis on riiklikuks akrediteerimisasutuseks MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus, akrediteerimist teostab MTÜ struktuuriüksus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK).

5. Kas EAK on rahvusvaheliselt tunnustatud?

Rahvusvahelise tava kohaselt kontrollivad akrediteerimisasutuse pädevust teiste riikide akrediteerimisasutuste esindajad, Euroopas koordineerib seda tegevust Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioon EA. EA-poolt korraldatava vastastikuse hindamise (peer evaluation) edukalt läbinud akrediteerimisasutus saab õiguse liituda EA liikmete vahelise mitmepoolse vastastikuse tunnustamise leppega EA MLA. Määruse nr 765/2008 kohaselt on EL liikmesriikide akrediteerimisasutused kohustatud läbima perioodiliselt vastastikuse hindamise.
EAK saavutas selle õiguse (loe: rahvusvahelise tunnustatuse) 12. märtsil 2004.a. laborite ja inspekteerimisasutuste akrediteerimise alal ning 18. märtsil 2005.a. sertifitseerimisasutuste akrediteerimise alal. EAK hilisemad EA-poolsed järelevalvehindamised on kinnitanud EAK jätkuvat vastavust MLA-liikmetele esitatavatele nõuetele. Lisaks sai EAK 10. aprillil 2014 õiguse liituda EA MLA-ga ka kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamisasutuste akrediteerimise alal.

6. Mis on EA MLA?

Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA liikmete vaheline mitmepoolne vastastikuse tunnustamise leping, mille kohaselt nad tunnustavad üksteise akrediteerimissüsteemide ning nende raames väljastatud protokollide ja sertifikaatide võrdväärsust. EA MLA abil tagatakse lepinguga hõlmatud akrediteerimisasutuste ühtne pädevustase ja kõrvaldatakse vajadus korduvate vastavushindamiste järele, st tarnija vajab vaid üht sertifikaati või protokolli rahuldamaks kogu Euroopa turu ning kõigi lepinguga hõlmatud valitsuste nõudeid.

7. Kas X labor/inspekteerija/sertifitseerija on akrediteeritud?

Ava link "Akrediteeritud“, seejärel huvipakkuva asutuse liik (nt katselaborid) ja sisesta asutuse nime päring

8. Milline labor on akrediteeritud X katseteks/analüüsideks?

Sisesta katse(analüüsi)objekti nimetus (märksõna) EAK veebilehe avalehel aknasse "otsing kodulehelt" ja käivita otsingumootor!

9. Kes väljastab vastavussertifikaate X toodetele?

Sisesta sertifitseerimisobjekti nimetus (märksõna) EAK veebilehe avalehel aknasse "otsing kodulehelt" ja käivita otsingumootor!

10. Kas EAK akrediteerib ka koolide õppeprogramme?

Ei, EAK akrediteerimistegevuse ulatus on toodud vastuses küsimusele nr 3.
Ülikoolide ja rakenduslike kõrgkoolide ning nende õppekavade akrediteerimist teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud isik või asutus koostöös kõrghariduse hindamise nõukoguga.


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee