Akrediteerib erapooletu kasumit mittetaotlev akrediteerimisasutus, kes on riigi poolt tunnustatud ja peab vastama asjakohaste rahvusvaheliste standardite nõuetele. Eestis on selleks Vabariigi Valitsuse 21.12.99 korralduse alusel majandusministri poolt 04.01.2000 asutatud Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK).

Alates 01.01.2021 kuulub EAK Mittetulundusühingu Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus koosseisu.

"Toote nõuetele vastavuse seaduse" alusel nimetas Vabariigi Valitsus oma 8. juuli 2010 korraldusega nr 280 (jõustus 01.10.2010) EAK täitma Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid. Nimetatud seadus sätestab ka EAK põhiülesanded ja akrediteerimise ning mõõtja erialase pädevuse hindamise eest võetava tasu määrad.

Euroopas levinud tava kohaselt kontrollivad akrediteerimisasutuse vastavust rahvusvaheliste standardite nõuetele teiste riikide akrediteerimisasutuste esindajad Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA koordineerimisel.
EAK kui EA liikme (2000. aasta juunist) rahvusvaheliste standardite nõuetele vastavuse kontroll toimus 2003.a. märtsis. 12. märtsil 2004.a. sai EAK õiguse liituda EA liikmesasutuste vahelise mitmepoolse vastastikuse tunnustamise leppega EA MLA (laborite ja inspektsioonide osas), mis sisuliselt tähendab EAK antud akrediteeringu samaväärsust kõigi teiste EA MLA-liimete poolt antutega.
2004.a. novembris toimunud järelhindamise tulemusena sai EAK 18. märtsil 2005 õiguse liituda EA MLA-ga ka 4 sertifitseerimistegevuse akrediteerimise osas.
5. juunil 2008 otsustas FALB (EL EMAS-määruse kohaselt keskkonnatõendajaid akrediteerivate asutuste koostööfoorum), et EAK vastab EMAS-määruse nõuetele kui keskkonnatõendajate akrediteerimisasutus.
10. aprillil 2014 otsustas EA MLA-nõukogu (MAC), et EAK võib liituda ka kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamisasutuste akrediteerimise alase MLA-ga.
Seega on kõik EAK akrediteerimistegevused rahvusvaheliselt tunnustatud.  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee