» EA juhised eriolukorraks
» EAK COVID-19 juhtpõhimõtted
» EAK võtab tööle peaassessori!
» Tähelepanu - ILACi ja EA juhend tõlgitud!
Kaustas "Juhendmaterjalid/EA, IAF ja ILAC juhendid" on avaldatud ILAC juhendi P15 ja dokumendi EA-4/21 mitteametlik tõlge.
» Peaassessori tunnitasu muudatus
Alates 01.01.2020 toimuvatel EAK hindamistel muutub peaassesori tunnitasu.
» Tähelepanu! EAK juhendid ajakohastatud!
EAK hindamisprotseduuri juhendisse, akrediteerimissümboli kasutamise korda jt juhenditesse viidi sisse rida täpsustusi ja täiendusi.
» Massialane võrdlusmõõtmine
AS Metrosert korraldab massi võrdlusmõõtmised, kus peaksid osalema kõik akrediteeritud laborid, kelle igapäevatöös kasutatakse metoodikaid, mis sisaldavad massi määramist kaalumise teel.
» Tehnoülevaatuspunktide mõõtja erialase pädevuse tõendamine
Alates 01.06.2018 EAK tehnoülevaatuspunktide mõõtja erialast pädevust enam ei hinda ega tõenda.
» Üleminek standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017
Uuele standaduiversioonile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 ülemineku korraldamiseks koostas EAK asjakohase üleminekujuhendi. Juhendiga tutvumiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.
» Tähelepanu - assessorite koolituskursus!
Traditsiooniline EAK assessorite koolituskursus toimub 13.-17. augustil 2018. Kursuse sisu ja osalemistingimustega tutvumiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.
» EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 koolitused
Uue standardi versiooni (EVS-EN ISO/IEC 17025:2017) avaldamise puhul korraldab MTÜ Eesti Standardikeskus koostöös EAK peaassessoritega koolituse: Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele. Koolitused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.
» Muudatused katselaborite akrediteerimisulatuste esituses
EAK poolt akrediteeritud katselaborite akrediteerimisulatustes ei esitata enam mõõteulatusi ega mõõtemääramatusi.
» EAK juhendite muudatustest
EAK akrediteerimiskriteeriumeid on täiendatud ning koostatud on uued valdkondlikud hindamisjuhised. Dokumentidega tuvumiseks palume klõpsata sõnumi pealkirjal.
» EAK GLP-alane tegevus on rahvusvaheliselt tunnustatud!
» Tähelepanu - võrdluskatsed!
Teavitamaks laboreid rahvusvahelistest võrdluskatsetest avasime oma veebilehel uue rubriigi .
» ISO 17025 uusväljaanne ilmunud!
» Juhend J9 muudetud!
Seoses EAK logo ja akrediteerimissümboli muutumisega tehti 07.11.2017 vastavad muudatused ka juhendis EAK J9.
» TÄHELEPANU! EAK-l on uus logo!
» EAK kliendipäev 26.10.2017
Kliendipäeva päevakava ja ettekannetega tutvumiseks palume kllkkida pealkirjal.
» Hindamisprotseduuri juhend J2 kinnitatud!
Teavitame, et EAK juhataja kinnitas 3. aprillil 2017 uue juhendi J2 "Akrediteerimishindamise protseduur", kus kehtestatakse akrediteerimishindamiste läbiviimisel rakendatavad protseduurid. Juhend asendab senised EAK juhendid J7, J8, J13 ja J17. Juhendis esitatud nõuete ja protseduuride järgimine on kohustuslik EAK personalile ja hindamistel osalevatele assessoritele ning ekspertidele. Seoses J2 kehtestamisega viidi asjakohased muudatused sisse mitmesse EAK juhendisse, k.a EAK J1 (vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid"). Juhendiga tutvumiseks klikkige järgneval lingil: "Akrediteerimishindamise protseduur".
» Akrediteerimise tasu õiguslikult sätestatud!
Toote nõuetele vastavuse seaduse (TNVS) 4. peatüki täiendustega (jõustunud 11.07.2016) sätestati EAK poolt akrediteerimise ja mõõtja erialase pädevuse hindamise eest võetava tasu alused, liigid ja määrad. Lisaks kehtestas majandus- ja taristuminister (TNVS alusel) oma 09.09.2016 määrusega nr 54 aastatasu määrad akrediteeringu ja erialaselt pädeva mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest. Sisuliselt jäävad akrediteerimise ja mõõtja pädevuse hindamise eest võetavad tasumäärad samale tasemele EAK teenuste hinnakirjas nr X/2013 toodutega.