» EAK GLP-alane tegevus rahvusvaheliselt tunnustatud!
OECD tunnustas Eesti heade laboritavade (GLP) täitmise programmi ja EAK GLP-alase inspekteerimistegevuse vastavust rahvusvahelistele GLP põhimõtetele, vt "OECD kiri".
» Tähelepanu - ISO 17025:2017 koolitus!
Teavitame, et 11.-13. aprillil 2018 toimub Zagrebis ISO 17025 uusversiooni teemaline koolitus, vt "ISO 17025 koolitus"
» Tähelepanu - võrdluskatsed!
Teavitamaks laboreid rahvusvahelistest võrdluskatsetest avasime oma veebilehel uue rubriigi - vt "Uudised/Võrdluskatsed/Rahvusvahelised võrdluskatsed"!
» Tähelepanu - assessorite koolituskursus!
Traditsiooniline EAK assessorite koolituskursus toimub 13.-17. augustil 2018. Kursuse sisu ja osalemistingimustega tutvumiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.
» EAK juhendite muudatustest
EAK akrediteerimiskriteeriumeid ja hindamisprotseduuri on täiendatud ning koostatud on uued valdkondlikud hindamisjuhised.
» ISO 17025 uusväljaanne ilmunud!
» Juhend J9 muudetud!
Seoses EAK logo ja akrediteerimissümboli muutumisega tehti 07.11.2017 vastavad muudatused ka juhendis EAK J9.
» TÄHELEPANU! EAK-l on uus logo!
» EAK kliendipäev 26.10.2017
Kliendipäeva päevakava ja ettekannetega tutvumiseks palume kllkkida pealkirjal.
» EAK juhendite muudatustest
Muutunud on kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendaja hindamise juhend J21, EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhend J18 ja assessorite ohje protseduur J10.
» EAK juhendid revideeritud!
Revideeritud on EAK J1 "EAK akrediteerimiskriteeriumid" ja EAK VJ17-2 "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamisjuhis"
» Hindamisprotseduuri juhend J2 kinnitatud!
Teavitame, et EAK juhataja kinnitas 3. aprillil 2017 uue juhendi J2 "Akrediteerimishindamise protseduur", kus kehtestatakse akrediteerimishindamiste läbiviimisel rakendatavad protseduurid. Juhend asendab senised EAK juhendid J7, J8, J13 ja J17. Juhendis esitatud nõuete ja protseduuride järgimine on kohustuslik EAK personalile ja hindamistel osalevatele assessoritele ning ekspertidele. Seoses J2 kehtestamisega viidi asjakohased muudatused sisse mitmesse EAK juhendisse, k.a EAK J1 (vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid"). Juhendiga tutvumiseks klikkige järgneval lingil: "Akrediteerimishindamise protseduur".
» Juhendi J9 uusväljaanne kinnitatud!
Teatavasti peavad kõik EAK akrediteeritud asutused oma vastavushindamistulemuste väljastamisel EAK akrediteerimissümbolit või akrediteeringu tekstiiviidet kasutades järgima juhendis EAK J9 sätestatut. Nimetatud juhendi uusväljaanne EAK J9-2017 kinnitati 13.03.2017 ja see asendab J9 varasema, 2010.a. versiooni. Juhendiga J9-2017 tutvumiseks palume klikkida järgneval lingil: "EAK logo ja akrediteerimissümboli kasutamise ja akrediteeringule ning MLA-liikmesusele viitamise kord".
» Ventilatsiooni ja mikrokliima võrdlusmõõtmised!
» Uus taatluskohustuslike mõõtevahendite nimistu!
Majandus- ja taristuministri 20.09.2016 määrusega nr 57 (jõustunud 26.09.16) kehtestati uus kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, nende olulised ja erinõuded ning taatluskehtivusajad. Määrus on kehtestatud mõõteseaduse par 7 lõike 3 alusel ning see asendab majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.12.2006 määruse nr 104.
» Akrediteerimise tasu õiguslikult sätestatud!
Toote nõuetele vastavuse seaduse (TNVS) 4. peatüki täiendustega (jõustunud 11.07.2016) sätestati EAK poolt akrediteerimise ja mõõtja erialase pädevuse hindamise eest võetava tasu alused, liigid ja määrad. Lisaks kehtestas majandus- ja taristuminister (TNVS alusel) oma 09.09.2016 määrusega nr 54 aastatasu määrad akrediteeringu ja erialaselt pädeva mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest. Sisuliselt jäävad akrediteerimise ja mõõtja pädevuse hindamise eest võetavad tasumäärad samale tasemele EAK teenuste hinnakirjas nr X/2013 toodutega.
» NB! "Blue Guide" uuendatud!
Ilmus (05.04.16) Euroopa Liidu tootenõuete ja vastavushindamise alase käsiraamatu ("piibli") "Blue Guide" uus väljaanne. Dokumendiga tutvumiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.
» Akrediteeritavad tegevused määratletud
Õigusaktide nõudeid ja Eesti majandusoperaatorite vastavushindamisteenuste alaseid vajadusi arvestades ning tuginedes EAK 16-aastasele tegevuspraktikale ja olemasolevale kompetentsile määratleti infodokumendis EAK INF1 üksikasjalikult vastavushindamismentlused, mida EAK on valmis akrediteerima. Dokumendiga tutvumiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.