EAK taseme- ja võrdluskatsete alane poliitika on kirjeldatud kvaliteedikäsiraamatus (p. 8.11). Reeglina tunnistab EAK ainult sellisete võrdluskatsete tulemusi, mis on läbi viidud standardi EVS-EN ISO/IEC 17043 põhimõtete kohaselt.

Akrediteeritud laborid ja taotlejad, samuti erialaselt pädevaks tunnistatud mõõtjad peavad osalema regulaarselt laboritevahelistes võrdluskatsetes. Juhendi ILAC-P9 nõuete kohaselt peavad võrdluskatsetes osalema ka mõõtmisi ja/või katseid sooritavad inspekteerimisasutused.

Miinimumnõuded akrediteerimist taotlevatele ja akrediteeritud laboritele võrdluskatsetes osalemiseks tuginevad juhendi EA-2/10 (alates 2011 kehtetu) suunistele ja on toodud EAK akrediteerimiskriteeriumites (vt EAK J1).

Akrediteeritud ja pädevaks tunnistatud laborite/mõõtjate võrdluskatsetes osalemise nõue on esitatud ka vastavalt "Mõõteseaduse" paragrahvi 34 lõikes 4 ja MKM 05.10.2006 määruse nr 85 paragrahvi 7 lõikes 2.

EAK EA-2/14 nõuete kohaselt peab EAK tagama, et nõutud arv EAK poolt akrediteeritud kalibreerimislaboreid osaleks EA initsiatiivil korraldatavates võrdluskalibreerimistes.

Dokument EA-4/18 annab laboreile praktilisi juhiseid võrdluskatsetes osalemise sageduse ja taseme kohta.

Sobivate võrdlusskeemide leidmiseks soovitame külastada regulaarselt järgmisi aadresse: www.eptis.bam.de; www.fapas.com; www.iisnl.com; www.intercomparison.org (Põhja- ja Baltimaade võrdluskalibreerimiste projekt); www.slv.se/pt.

EAK initsiatiivil viiakse läbi võrdluskatseid katse- ja mõõtevaldkondades, kus rahvusvahelised võrdlusskeemid puuduvad, vt "EAK koordineeritavad võrdluskatsed".