EAK taseme- ja võrdluskatsete alane poliitika on kirjeldatud kvaliteedikäsiraamatus (p. 8.11). Reeglina tunnistab EAK ainult sellisete võrdluskatsete tulemusi, mis on läbi viidud standardi EVS-EN ISO/IEC 17043 põhimõtete kohaselt.

Akrediteeritud laborid ja taotlejad, samuti erialaselt pädevaks tunnistatud mõõtjad peavad osalema regulaarselt laboritevahelistes võrdluskatsetes. Juhendi ILAC-P9 nõuete kohaselt peavad võrdluskatsetes osalema ka mõõtmisi ja/või katseid sooritavad inspekteerimisasutused.

Miinimumnõuded akrediteerimist taotlevatele ja akrediteeritud laboritele võrdluskatsetes osalemiseks tuginevad juhendi EA-2/10 (alates 2011 kehtetu) suunistele ja on toodud EAK akrediteerimiskriteeriumites (vt EAK J1).

Akrediteeritud ja pädevaks tunnistatud laborite/mõõtjate võrdluskatsetes osalemise nõue on esitatud ka vastavalt "Mõõteseaduse" paragrahvi 34 lõikes 4 ja MKM 05.10.2006 määruse nr 85 paragrahvi 7 lõikes 2.

EAK EA-2/14 nõuete kohaselt peab EAK tagama, et nõutud arv EAK poolt akrediteeritud kalibreerimislaboreid osaleks EA initsiatiivil korraldatavates võrdluskalibreerimistes.

Dokument EA-4/18 annab laboreile praktilisi juhiseid võrdluskatsetes osalemise sageduse ja taseme kohta.

Sobivate võrdlusskeemide leidmiseks soovitame külastada regulaarselt järgmisi aadresse: www.eptis.bam.de; www.fapas.com; www.iisnl.com; www.intercomparison.org (Põhja- ja Baltimaade võrdluskalibreerimiste projekt); www.slv.se/pt.

EAK initsiatiivil viidi kuni aastani 2013 läbi võrdluskatseid nendes katse- ja mõõtevaldkondades, kus rahvusvahelised võrdlusskeemid puuduvad, vt "EAK koordineeritud võrdluskatsed".

Alates aastast 2012 akrediteerib EAK pädevuskatsete korraldajaid. Akrediteerimisasutusetel ei ole lubatud konkureerida oma klientidega ega teiste akrediteerimisasutustega, seetõttu EAK ise võrdluskatseid enam ei korralda ega koordineeri.

Küll aga edastab EAK akrediteeritud asutustele EAK-le teadaolevat infot võrdluskatsete toimumise kohta. Seega kutsume üles võrdluskatsete korraldajaid jagama EAK-le infot kavandatavatest võrdluskatsetest.
» Rahvusvahelised võrdluskatsed
Käesolevas rubriigis teavitame huvilisi EAK-le teadaolevatest rahvusvahelistest laboritevahelistest võrdluskatsetest.
» EAK koordineeritud võrdluskatsed