Sihtasutuse nõukogu kavandab sihtasutuse strateegilist tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

Sihtasutuse nõukogu koosneb 3 liikmest:
  • Ando Leppiman, esimees, MKM
  • Triinu Sillamaa, MKM
  • Mart Noorma, TÜ


Nõukogu kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks sihtasutuse aastased tegevuseesmärgid.
Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet sihtasutuse tegevuse kohta, nõuda juhatuselt sihtasutuse arengustrateegia ja iga-aastase tegevuskava, eelarve, raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist.
Nõukogu esimees esindab nõukogu otsuse alusel ja edasivolitamise õigusega sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega. Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal ja sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Nõukogu määrab juhatuse liikme tasu suuruse ja selle maksmise korra.
Nõukogu nõusolek (otsus) on vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad sihtasutuse igapäevase majandustegevuse raamest, s.o tehingute tegemiseks, millega kaasneb sihtasutuse poolt osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus või kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine.

  • Sihtasutuse juhatus on üheliikmeline. Sihtasutuse juhatuse liige on Kristiina Saarniit