EAK juhtimissüsteem põhineb standardi EVS-EN ISO/IEC 17011 nõuetel.
Süsteemi põhidokumendiks on "Juhtimissüsteemi käsiraamat" (JSK), mida toetavad protseduurid (JSP-seeria dokumendid), juhendid (J-seeria dokumendid) ja valdkondlikud (VJ-seeria dokumendid) ning üleminekujuhised (ÜJ-seeria dokumendid). Käsiraamatu JSK kehtiva versiooniga on võimalik tutvuda EAK-s. EAK-väliste asutuste ja isikute tegevust puudutavad juhendmaterjalid on avaldatud käesoleval veebilehel (vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid").