Määruse nr 765/2008/EÜ kohaselt:

• tagavad liikmesriigid, et nende riiklikud akrediteerimisasutused läbivad regulaarselt vastastikuse hindamise, mida korraldab EA (Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsioon);
• eeldatakse, et riiklikud akrediteerimisasutused vastavad määruse nõuetele, kui nad tõendavad oma vastavust harmoneeritud standardile EVS-EN ISO/IEC 17011, läbides selleks EA poolt korraldatud vastastikuse hindamise;
• teeb riiklik akrediteerimisasutus korrapäraselt avalikkusele kättesaadavaks teabe selle kohta, millised on tema vastastikuse hindamise läbimise tulemused.

Kooskõlas määruse nr 765/2008/EÜ sätetega on EAK läbinud EA poolt korraldatud vastastikuse hindamise 2009. ja 2013. aastal.

Viimane EAK vastastikune hindamine toimus aprillis ja septembris 2017. aastal, mille tulemusena tegi EA MAC (Multilateral Agreement Council) 26. aprillil 2018 positiivse otsuse EAK jätkuva liikmesuse kohta EA mitmepoolses vastastikuse tunnustamise lepingus (MLA) katsetamise, kalibreerimise, meditsiiniliste uuringute, inspekteerimise, toodete, protsesside, teenuste, isikute ja juhtimissüsteemide sertifitseerimise ning kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamise valdkonnas.
EAK järgmine EA poolt korraldatav vastastikune hindamine toimub 2021. aasta kevadel.

Vt ka "EA liikmesus & MLA".

EAK kuuluvust EA MLA-sse vaata ka siit