Akrediteerimisalased Euroopa ja rahvusvahelised standardid on välja antud Eesti standarditena ning neid on võimalik osta Standardikeskusest (standard@evs.ee, tel 6 055 061 või http://www.evs.ee ostukorvist). Olulisemad standardid:

1.1 EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded (ISO/IEC 17025:2005)
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

1.2 EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

2 EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks
Conformity assessment. Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

3 EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid
Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services

4 EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded
Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 1: Requirements

5 EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 Vastavushindamine. Üldnõuded isikute sertifitseerimisasutustele
Conformity assessment. General requirements for bodies operating certification of persons

6 EVS-EN ISO 15189:2012 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded
Medical laboratories. Requirements for quality and competence

7 EVS-EN ISO/IEC 17011:2017 Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele
Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

8 EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 Vastavushindamine. Üldnõuded pädevuskatsetele
Conformity assessment. General requirements for proficiency testing

9 EVS-ISO 14065:2013 Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendusasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel
Greenhouse gases. Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition