Austatud kliendid! Teavitame kahe EAK juhendi revideeritud versiooni kinnitamisest 8. mail 2017:
1) EAK J1 "EAK akrediteerimiskriteeriumid" - täiendati mh oluliselt juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuste tegevust reguleerivate juhendmaterjalide nimistut ja lisati erisäte (ptk 9) teavitamist taotlevate vastavushindamisasutuste hindamise kohta, kõik muudatused kajastuvad muudatuste lehel ja on juhendi tekstis allajoonitud; vt: "EAK akrediteerimiskriteeriumid".

2) EAK VJ17-2 "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamisjuhis" viidi kooskõlla õigusaktide ja juhenddokumentide muudatustega; vt: "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamisjuhis".