Mõõtja pädevuse (kompetentsuse) hindamine on protsess mõõtja erialase pädevuse hindamiseks ja tõendamiseks, mis ei asenda akrediteerimist ega ole hõlmatud rahvusvahelise tunnustusega.
Erialase pädevuse hindamist võib taotleda juriidilise isikuna või füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud mõõtja.
Mõõtja erialase pädevuse hindamine ja tõendamine toimub Mõõteseaduse (RTI 2004, 18, 132) alusel kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.10.2006 määruse nr 85 (RTL 2006, 73, 1336) kohaselt. Mõõtja erialase pädevuse kriteeriumid on toodud nimetatud määruse paragrahvis 3. Erialast pädevust hindab ja tõendab EAK juhendis J23-2014 kirjeldatud protseduuri kohaselt. Erialase pädevuse tõendus kehtib 2 aastat.

Erialase pädevuse hindamise taotlemiseks tuleb täita asjakohane avaldus [vorm AACo-2006, vt www.eak.ee/Akrediteerimine/Avaldus/Erialaselt kompetentsed (pädevad)] ja esitada see koos teiste avalduses loetletud dokumentidega EAK-le.

Pädevaks mõõtjaks tunnistatud asutuste loetelu on toodud EAK veebilehel märksõna "Akrediteeritud/Erialaselt pädevad" all.